Курсова работа по „Съпротивление на материалите“

Задачи от курсовата работа

Тема Условие
(PDF)
Примерно
решение
1 Геометрични характеристики на равнинни фигури
с ос на симетрия
Дръпни Дръпни
2 Вътрешни усилия в прави греди Дръпни Дръпни
3 Вътрешни усилия в равнинни рамки Дръпни Дръпни
4 Якостно пресмятане при едновременно огъване и срязване Дръпни Дръпни
5 Якостно пресмятане при едновременно огъване и усукване Дръпни Дръпни

Регламент

 1. Решаването на всички задачи от курсовата работа е задължително. Студентите работят по индивидуален вариант и комбинация, зададени от асистента.
 2. Задачите стават достъпни за сваляне през седмицата, в която се изучава съответната тема по време на упражнение.
 3. Ако задачата бъде предадена вярно решена през седмицата, следаща упражнението по съответната тема и решението бъде успешно защитено пред асистента, на студента се дават 4 точки.
 4. Ако задачата бъде предадена вярно решена две седмици след упражнението по съответната тема и решението бъде успешно защитено пред асистента, на студента се дават 3 точки.
 5. Ако задачата бъде предадена вярно решена три седмици след упражнението по съответната тема и решението бъде успешно защитено пред асистента, на студента се дава 1 точка.
 6. Ако задачата бъде предадена вярно решена след повече от три седмици след упражнението по съответната тема, на студента не се дават точки.
 7. Ако студентът не отговаря убедително на въпроси при предаването на задачата или асистентът има забележки по оформлението на решението, броят на точките се намалява.
 8. Студентът съхранява решените задачи от курсовата работа през целия семестър. В края на семестъра, при получаване на заверка за упражнения, студентът предава пълен комплект от задачите за курсова работа на асистента, подвързани в папка.
 9. Максималната обща оценка от курсовата работа е 20 точки. През последната седмица се оформя текуща оценка, в зависимост от получения брой точки на курсовата работа, както следва:
Брой точки: 0-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20
Оценка: 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00

Текущата оценка формира 30% от крайната оценка, която се дава на студента след явяването му на писмен изпит, при условие че:

   • е различна от 2,00;
   • е получена през учебната година, в която се провежда изпита.

В останалите случаи текущата оценка е без значение при явяване на изпит.