Добре дошли!

Това е официален сайт на катедра „Съпротивление на материалите“ при Факултет по транспорта на Технически университет – София. Основното предназначение на този сайт е да бъде в помощ на студентите, които изучават дисциплината „Съпротивление на материалите“.

ОТДАЛЕЧЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – УКАЗАНИЯ !!


Съгласно заповед № 946/18.03.2020 г. на Ректора на ТУ-София, считано от 24.03.2020 г.:

 • Всички звена на ТУ-София преминават на отдалечена форма на обучение;
 • Използването на електронната поща е допустимо само за консултации, но не е отдалечена форма на обучение;
 • Всички студенти, които ще се обучават дистанционно, да бъдат известени от учебните канцеларии по електронната поща;
 • Всички лекционни лекционни курсове и семинарни занятия задължително се водят по отдалечена форма на обучение. Занятията, за които не може да се използва каквато и да е форма на отдалечено обучение, ще се проведат след отпадане на карантината.

Моля, изберете предмета, който изучавате в момента:
Съпротивление на материалите – II част
Съпротивление на материалите II – АТТ, ТУТ
Техническа механика – II част


Съпротивление на материалите – II част

Ресурси за обучение по дисциплината:

 • Конспект – тук;
 • График за провеждане на лекциите – тук;
 • График за провеждане на упражненията – тук;
 • Учебници по дисциплината – тук, тук, и тук;
 • Ръководство за решаване на задачи – тук;
 • Задачи за самоподготовка – тук;
 • Указания за дистанционно провеждане на лабораторните упражнения – тук;
 • Виртуални класни стаи: при доц. Николов – тук; при доц. Цонев – тук.

Ред за провеждане на обучението:

 • Студентите са длъжни да се запознаят с графиците за провеждане на лекциите и упражненията по учебни седмици;
 • Студентите са длъжни ежеседмично да усвояват новия материал съгласно дадените графици, с помощта на дадените учебни материали и с помощта на преподавателите по дисциплината;
 • Усвояването на лекционния материал става с помощта на дадените учебници. Обсъждането на материала и преподаване в реално време се осъществява чрез виртуалната класна стая, като се съблюдава графика за провеждане на лекции. Студентите ще получат пароли за достъп на имейлите, предоставени от студентска канцелария;
 • Усвояването на задачите става с помощта на даденото ръководство за решаване на задачи. Всяка седмица студентите са длъжни да се запознаят с дадените готови решения от посочената в графика тема, да разберат и усвоят показаните решения, след което да проверят способността си да решат самостоятелно същите примери. При желание от страна на студента, той може да реши и няколко от дадените примери за самоподготовка;
 • Отдалеченото провеждане на лабораторни упражнения става чрез работа с Ръководството за лабораторни упражнения (на хартия), с което всеки студент би трябвало да разполага. За целта през седмицата, за която по график е предвидено съответното лабораторно упражнение, студентът трябва да попълни съответният протокол за лабораторно упражнение, като за пресмятанията и анализите използва дадените тук изходни данни;
 • Пропуснатият през периода 10-24 март материал следва да се навакса в срок до 26 април (края на Великденската ваканция), като за целта между студентите и преподавателите могат да бъдат уговорени допълнителни консултации;
 • За всякакви въпроси, свързани с организацията на учебния процес, както и с теоретичния материал, студентите следва да се обръщат към водещия преподавател – доц. Николов за ЕМФ, МФ и МТФ; доц. Цонев – за ФТ. Комуникацията може да се осъществява чрез виртуалната класна стая или по електронната поща;
 • За всякакви въпроси, свързани със семинарните и лабораторните упражнения – решаване на задачи или попълване на протоколи, студентите следва да се обръщат към съответните асистенти. Препоръчва се консултациите да се провеждат по електронната поща, като студентите могат да изпращат снимани решения или други материали за проверка.

  • Съпротивление на материалите II – АТТ, ТУТ

   Ресурси за обучение по дисциплината:

   • Конспект – тук;
   • График за провеждане на лекциите – тук;
   • График за провеждане на упражненията – тук;
   • Учебници по дисциплината – тук, тук, и тук;
   • Ръководство за решаване на задачи – тук;
   • Задачи за самоподготовка – тук;
   • Указания за дистанционно провеждане на лабораторните упражнения – тук;
   • Виртуална класна стая – тук.

   Ред за провеждане на обучението:

   • Студентите са длъжни да се запознаят с графиците за провеждане на лекциите и упражненията по учебни седмици;
   • Студентите са длъжни ежеседмично да усвояват новия материал съгласно дадените графици, с помощта на дадените учебни материали и с помощта на преподавателите по дисциплината;
   • Усвояването на лекционния материал става с помощта на дадените учебници. Обсъждането на материала и преподаване в реално време се осъществява чрез виртуалната класна стая, като се съблюдава графика за провеждане на лекции. Студентите ще получат пароли за достъп на имейлите, предоставени от студентска канцелария;
   • Усвояването на задачите става с помощта на даденото ръководство за решаване на задачи. Всяка седмица студентите са длъжни да се запознаят с дадените готови решения от посочената в графика тема, да разберат и усвоят показаните решения, след което да проверят способността си да решат самостоятелно същите примери. При желание от страна на студента, той може да реши и няколко от дадените примери за самоподготовка;
   • Отдалеченото провеждане на лабораторни упражнения става чрез работа с Ръководството за лабораторни упражнения (на хартия), с което всеки студент би трябвало да разполага. За целта през седмицата, за която по график е предвидено съответното лабораторно упражнение, студентът трябва да попълни съответният протокол за лабораторно упражнение, като за пресмятанията и анализите използва дадените тук изходни данни;
   • Пропуснатият през периода 10-24 март материал следва да се навакса в срок до 26 април (края на Великденската ваканция), като за целта между студентите и преподавателите могат да бъдат уговорени допълнителни консултации;
   • За всякакви въпроси, свързани с организацията на учебния процес, както и с теоретичния материал, студентите следва да се обръщат към водещия преподавател – доц. Цонев. Комуникацията може да се осъществява чрез виртуалната класна стая или по електронната поща;
   • За всякакви въпроси, свързани със семинарните и лабораторните упражнения – решаване на задачи или попълване на протоколи, студентите следва да се обръщат към съответните асистенти. Препоръчва се консултациите да се провеждат по електронната поща, като студентите могат да изпращат снимани решения или други материали за проверка.

    • Техническа механика – II част

     Ресурси за обучение по дисциплината:

     • Конспект – тук;
     • График за провеждане на лекциите – тук;
     • График за провеждане на упражненията – тук;
     • Учебници по дисциплината – тук, тук, и тук;
     • Ръководство за решаване на задачи – тук и тук;
     • Задачи за самоподготовка – тук;
     • Курсови задачи – тук;
     • Указания за дистанционно провеждане на лабораторните упражнения – тук;
     • Виртуална класна стая – тук.

     Ред за провеждане на обучението:

     • Студентите са длъжни да се запознаят с графиците за провеждане на лекциите и упражненията по учебни седмици;
     • Студентите са длъжни ежеседмично да усвояват новия материал съгласно дадените графици, с помощта на дадените учебни материали и с помощта на преподавателите по дисциплината;
     • Усвояването на лекционния материал става с помощта на дадените учебници. Обсъждането на материала и преподаване в реално време се осъществява чрез виртуалната класна стая, като се съблюдава графика за провеждане на лекции. Студентите ще получат пароли за достъп на имейлите, предоставени от студентска канцелария;
     • Усвояването на задачите става с помощта на даденото ръководство за решаване на задачи. Всяка седмица студентите са длъжни да се запознаят с дадените готови решения от посочената в графика тема, да разберат и усвоят показаните решения, след което да проверят способността си да решат самостоятелно същите примери. При желание от страна на студента, той може да реши и няколко от дадените примери за самоподготовка;
     • Отдалеченото провеждане на лабораторни упражнения става чрез работа с Ръководството за лабораторни упражнения (на хартия), с което всеки студент би трябвало да разполага. За целта през седмицата, за която по график е предвидено съответното лабораторно упражнение, студентът трябва да попълни съответният протокол за лабораторно упражнение, като за пресмятанията и анализите използва дадените тук изходни данни;
     • Пропуснатият през периода 10-24 март материал следва да се навакса в срок до 26 април (края на Великденската ваканция), като за целта между студентите и преподавателите могат да бъдат уговорени допълнителни консултации;
     • За всякакви въпроси, свързани с организацията на учебния процес, както и с теоретичния материал, студентите следва да се обръщат към водещия преподавател – доц. Николов. Комуникацията може да се осъществява чрез виртуалната класна стая или по електронната поща;
     • За всякакви въпроси, свързани със семинарните и лабораторните упражнения – решаване на задачи или попълване на протоколи, студентите следва да се обръщат към гл.ас. Борисов. Препоръчва се консултациите да се провеждат по електронната поща, като студентите могат да изпращат снимани решения или други материали за проверка.