Конспект по „Съпротивление на материалите ІІ част“ за АТТ и ТУТ

Версия за печат

Тема
1 Огъване и срязване:
Закони за разпределение на напреженията;
извод на закона за разпределение на тангенциалните напрежения.
2 Огъване и срязване:
Напрегнато състояние и якостни условия за оразмеряване.
Последователност за якостно оразмеряване.
3 Чисто усукване:
Извод на закона за разпределение на напреженията в кръгово сечение;
якостно оразмеряване.
4 Чисто усукване:
Деформации и деформационно оразмеряване.
5 Чисто усукване в некръгово сеченение:
Разпределение на напреженията и опасни точки в правоъгълно сечение;
отворени и затворени тънкостенни сечения.
6 Огъване и усукване:
Напрежения, напрегнато състояние и последователност за якостно оразмеряване.
7 Устойчивост на натиснати пръти;
обобщена формула на Ойлер за определяне на критичните сили в еластичната област.
8 Загуба на устойчивост в пластичната област;
последователност за оразмеряване на натиснати пръти.
9 Понятие за проектирано преместване и завъртане;
теорема на Кастиляно.
10 Приложение на теоремата на Кастиляно
за определяне на преместване, завъртане или взаимно преместване (завъртане).

Основна литература

  1. Н. Николов, Съпротивление на материалите, Авангард Прима, София, 2017.
  2. Н. Николов, В. Цонев, Справочник по Съпротивление на материалите, Авангард Прима, София, 2013.
  3. Н. Николов, В. Цонев и др., Съпротивление на материалите – ръководство за лабораторни упражнения, Авангард Прима, София, 2013.
  4. http://smat.info – помощник по Съпротивление на материалите, съдържащ ръководство за решаване на задачи.

Допълнителна литература

  1. И. Кисьов, Съпротивление на материалите, Техника, София, 1980.
  2. Л. Лазов, И. Славов, Съпротивление на материалите, Техника, София, 1992.
  3. F. P. Beer, Mechanics of Materials, McGraw-Hill, 2015.
  4. R. C. Hibbeler, Mechanics of Materials, Pearson Higher Ed, 2013.