Изпити

Поправителна сесия:

Съгласно заповед на Ректора на ТУ-София, поправителната изпитна сесия ще се проведе отдалечено в електронна среда, в съответствие с дадения по-долу график.

Дата Дисциплина Час Записване
01.02.2022 г.
Вторник
Метод на крайните елементи – указания 14:00 ч.  
 
 
 
Начало: 07 януари;
Край: 24 ч. преди изпита;
записването става по-долу от тази страница
02.02.2022 г.
Сряда
Съпромат – цял
Техническа механика ІІ
11:30 ч.
03.02.2022 г.
Четвъртък
Съпромат – І част 11:30 ч.
04.02.2022 г.
Петък
Съпромат – II част 11:30 ч.

УКАЗАНИЯ
за провеждане на изпити по СМ1, СМ2, СМ и ТМ2,
организирани от секция „Съпротивление на материалите“,
в отдалечена присъствена форма в електронна среда

 1. Изпитите са провеждат в платформата Microsoft Teams.
 2. Явяването на поправителни изпити става след предварително задължително записване на адрес http://smat.info/exams/.
 3. Поправителните изпити се провеждат в специално създадена класна стая. 24 часа преди началото на изпита към тази класна стая се добавят само студентите, които са се записали предварително. Студенти, които не са се записали до 24 ч. преди началото на изпита, няма да бъдат добавяни.
 4. Желателно е студентите да проверят предварително техническата си възможност да влязат в класната стая, в която ще се проведе изпита.
 5. Силно препоръчително е при записване за изпит да се използват имейли @tu-sofia.bg, предварително регистрирани в платформата MS Teams.
 6. Участието в изпит е възможно и допустимо само при наличие на: постоянна свързаност с интернет, достъп до платформата MS Teams, работеща камера и работещ микрофон.
 7. Камерата и микрофонът на изпитвания трябва да бъдат включени по време на целия изпит.
 8. Студентите, участващи в изпита удостоверят самоличността си с личен документ (лична карта или шофьорска книжка), който показват на камерата на съответния квестор или преподавател, провеждащ изпита, като могат да закрият личните си данни. Ако даден студент бъде пропуснат при тази проверка или влезе в платформата със закъснение, той е длъжен да сигнализира за това с „вдигане на ръка“.
 9. Изпитването е под формата на тест за определено време, с предварително дефиниран краен час за предаване. Тестът съдържа 15 въпроса: част от тях са кратки задачи, които изпитвания трябва да реши и да посочи верния отговор от дадени отговори, а при останалите въпроси трябва да се посочи вярното или невярното твърдение от дадени отговори. Всеки правилен отговор носи 1 или 2 точки. Максималният резултат от теста е 20 точки.
 10. За успешно решаване на кратките задачи в теста, студентите трябва да разполагат със „Справочник по Съпротивление на материалите“ и научен калкулатор.
 11. Решаването на теста започва след проверката на самоличността на всички присъстващи. Работата по теста протича изцяло в платформата MS Teams. Предаването на теста след изтичане на определеното време, което се обявява в началото на изпита, е невъзможно.
 12. Изпитът завършва с оценка за всички присъстващи, независимо дали те са предали официално теста си с натискане на бутон „Подай/Submit“. За целта изпитваните се регистрират чрез видеозапис на целия изпит и служебно, чрез софтуерните възможности на платформата.
 13. Крайната оценка се формира на базата на събраните точки, съгласно следната таблица:
 14. 0-7 т. 8-10 т. 11-13 т. 14-16 т. 17-20 т.
  Слаб (2) Среден (3) Добър (4) Мн. добър (5) Отличен (6)
 15. Целият изпит се записва на видео, а записът се съхранява за минимум 2 години, при спазване на нормативните изисквания. С влизането си в класната стая по време на изпит изпитваният се съгласява да бъде записан.
 16. Резултатите от изпита се въвеждат в електронната система на ТУ-София (УИСС) в срок до 72 часа след края на изпита. Студентите научават оценка си чрез системата УИСС.
 17. При студенти, изучавали съответната дисциплина през текущата учебна година, които са заверили семестъра през който са изучавали дисциплината, оценката се нанася в групов протокол, генериран от студентската канцелария на съответния факултет.
 18. Студентите от минали години се явяват на изпит задължително след получаване на индивидуален изпитен протокол от съответната студентска канцелария. Те са длъжни да попълнят номера на изпитния протокол в съответното поле на теста. При липсата на такъв протокол, съответните студенти няма да узнаят за получената оценка.
 19. Студентите имат право да се запознаят с прегледаните и оценени тестове. Това става в класната стая, в която е проведен изпита. Преподавателят обявява дата и времеви интервал (приемно време), в което да се реализира необходимата за целта видеоконферентна връзка.