Конспект по „Съпротивление на материалите – ІІ част“

Версия за печат

Т Е М А
1 Напрежения при огъване и срязване:
определение; закони за разпределение на напреженията; извод на закона за разпределение на тангенциалните напрежения; диаграма на тангенциалните напрежения.
2 Якостно пресмятане при огъване и срязване:
напрегнато състояние; якостни условия; застрашени сечения; застрашени точки; последователност за якостно пресмятане.
3 Чисто усукване на детайли с кръгово напречно сечение:
определение; извод на закона за разпределение на напреженията в кръгово сечение; диаграма на напреженията; напрегнато състояние; застрашени сечения; застрашени точки; якостно условие.
4 Деформации и деформационно пресмятане при чисто усукване в кръгово сечение.
5 Чисто усукване на детайли с некръгово напречно сечение:
определение; якостни и деформационни условия при свободно усукване на плътни некръгови сечения; разпределение на напреженията в правоъгълно сечение; тънкостенни сечения; якостни и деформационни условия при свободно усукване на тънкостенни отворени и затворени сечения.
6 Огъване и усукване на детайли с кръгово напречно сечение:
определение; напрежения; диаграми на напреженията; опасни точки; напрегнато състояние; якостни условия; последователност за якостно пресмятане.
7 Устойчивост на натиснати пръти:
понятие за загуба на устойчивост; критично напрежение; коефициент на сигурност; Ойлерови случаи; обобщена формула на Ойлер.
8 Устойчивост в пластичната област:
област на приложение на формулата на Ойлер; загуба на устойчивост в пластичната област; последователности за пресмятане на центрично натиснати пръти срещу загуба на устойчивост.
9 Понятие за проектирано преместване и проектирано завъртане. Теорема на Кастиляно.
10 Приложения на теоремата на Кастиляно:
определяне на преместване, завъртане, взаимно преместване, взаимно завъртане.
11 Статично неопределими конструкции:
определения; степен на външна и вътрешна статична неопределимост; съставяне на еквивалентна система.
12 Разкриване на външна и вътрешна статична неопределимост с теоремата на Кастиляно.
13 Използване на свойствата на симетрията при разкриване на статична неопределимост.
14 Напрежения при монтажни неточности и температурни промени.
15 Умора на материалите:
същност на явлението умора; видове променливо натоварване; характеристики на цикъла; видове цикли; крива на умора; граница на умора.
16 Влияние на коефициента на асиметрия върху границата на умора:
диаграми на Смит и на Хей.
17 Фактори, влияещи на границата на умора:
вид на съпротивата; концентрация на напреженията; мащабен фактор; вид на повърхността; температура; околна среда; честота на натоварването.
18 Умора при случайно натоварване. Умора при сложно напрегнато състояние.
19 Якостна проверка при умора, коефициент на сигурност.
20 Поведение на материалите при повишени температури:
кратковременна експлоатация при повишени температури; пълзене, криви на пълзене, якостно пресмятане при пълзене; релаксация на напреженията.
21 Поведение на материалите при понижени температури:
криви на деформиране при понижени температури; критични температури; пукнатини; коефициент на интензивност на напреженията; ударна жилавост.

Основна литература

  1. Н. Николов, Съпротивление на материалите, Авангард Прима, София, 2017.
  2. Н. Николов, В. Цонев, Справочник по Съпротивление на материалите, Авангард Прима, София, 2013.
  3. Н. Николов, В. Цонев и др., Съпротивление на материалите – ръководство за лабораторни упражнения, Авангард Прима, София, 2013.
  4. http://smat.info – помощник по Съпротивление на материалите, съдържащ ръководство за решаване на задачи.

Допълнителна литература

  1. И. Кисьов, Съпротивление на материалите, Техника, София, 1980.
  2. Л. Лазов, И. Славов, Съпротивление на материалите, Техника, София, 1992.
  3. F. P. Beer, Mechanics of Materials, McGraw-Hill, 2015.
  4. R. C. Hibbeler, Mechanics of Materials, Pearson Higher Ed, 2013.