Научноизследователска дейност

Основната работа се извършва под ръководството на преподавателите чрез договори по НИС (Научно-изследователски сектор) към катедрата или към НПЛ (Научно-производствена лаборатория) „Тензометрия“ и чрез индивидуална работа при разработване на дисертационни трудове, публикации, научни доклади и др.

НПЛ „Тензометрия“ е научноизследователска лаборатория към катедрата с ръководител доц. В. Цонев. Чрез нея се осъществява научна, изследователска и внедрителска дейност по договори с фирми, както и при работа на колективи от катедрата по научноизследователски проекти, финансирани от университетски или национални конкурси.

НПЛ “Тензометрия” подпомага учебния процес, като предоставя материална база и оборудване, необходими както за провеждането на лабораторни упражнения по различни дисциплини, така и за осъществяване на експериментални изследвания, свързани с подготовката на дипломни работи и дисертационни трудове.

Приоритетни направления в научноизследователската дейност на НПЛ „Тензометрия” при катедра „Механика” са:

 1. Експериментално определяне на деформации и напрежения в детайли и конструкции с използване на тензометричния метод.
 2. Механично изпитване на материалите при статично натоварване:
  • Изпитване на опън;
  • Изпитване на натиск;
  • Изпитване на срязване;
  • Изпитване на триточково и четириточково огъване;
  • Изпитване на усукване.
 3. Механично изпитване на материалите при променливо натоварване – умора на материала.
 4. Кратковременно или продължително механично изпитване на материалите при повишени температури до 1100 °С. Пълзене на материала.
 5. Изпитване на материалите на ударна жилавост.
 6. Определяне твърдостта на материалите.
 7. Ултразвуков безразрушителен контрол на заварени съединения и изделия от различни материали.
 8. Числено изследване на напрежения и деформации в детайли и конструкции (якостно-деформационен анализ) с използване метода на крайните елементи (МКЕ).
 9. Разработване на методи и средства за измерване на механични величини.
 10. Изработване на преобразуватели за сила, налягане и преместване.
 11. Изработване на тензометрична апаратура за работа с преобразуватели на механични величини, регистриране на данни и управление на процеси.

Към катедрата има следните лаборатории, които се използват за учебна и научноизследователска работа: “Изпитване на детайли и материали” – 3 лаборатории “Тензометрия”, “Фотоеластичност” и два компютърни класа за работа по МКЕ и с CAD системи при проектиране на метални конструкции.

В областта на компютърното симулиране и приложение на CAD/CAM/CAE продукти за инженерен анализ се ползват собствени и закупени програмни продукти.

Лабораториите са оборудвани със съвременна тензометрична апаратура и еталонни средства за контрол на тензометрична апаратура.

Провежданата научно-изследователска работа позволява да се следят новите тенденции в развитието на науката и да се въвеждат в практиката, както в катедрата, така и във фирми и научноизследователски звена извън нея. Например, през последните години широко приложение в практиката на катедрата получиха компютърните технологии за якостно-деформационен анализ.

Теоретичната и експерименталната научноизследователска дейност е тясно свързана с практиката, което пряко се отразява на подготовката на преподавателите. От една страна това позволява лекционния материал непрекъснато да се обновява с примери, актуални за практиката, а от друга страна в лабораторните упражнения да се разглеждат теми, близки до практиката. Освен това лабораторните средства, разработвани във връзка с научноизследователската работа се използват при провеждане на учебни стажове и разработване на дипломни работи и дисертационни трудове.

Научно-изследователската работа чрез договори по НИС позволява финансиране на учебния процес чрез обновяване на материалната база.


Организация и развитие на научните изследвания

Организацията на научно-изследователската работа е чрез:

   • Временни колективи по договори на НИС – основен вид дейност.
   • Временни колективи – свързана с работа по научни публикации.
   • Индивидуална работа – свързана с разработка на дисертации и подготовка на публикации.

Нови разработки

Програмни продукти

   • Методика и програмен модул към ANSYS за изследване на временни и остатъчни деформации и напрежения в отливки.
   • Методика и програмен модул към ANSYS за изследване на временни и остатъчни деформации и напрежения в заварени съединения.
   • Програмен продукт за изследване разпространение на пукнатини.
   • Методика за изследване и програмен продукт за обработка на резултати от изследване работоспособността на цветни метали при променливи напрежения.

Експериментални средства

   • Методика и стенд за изследване на временни и остатъчни сили в заварени съединения.
   • Методика и машина за изпитване на материалите в условията на пълзене при температури до 1200 °С.
   • Методика и камера за изпитване на материалите на статично разрушване при повишени температури.
   • Тензометрични апаратури и електронни системи за измерване на деформации, сили и премествания в метални конструкции, анкерни устройства и др.
   • Датчици –сила, налягане, преместване.

Налични в катедрата средства за практически изследвания и примерни разработки

dev07Модернизирана изпитвателна машина ZD20 за изпитване на материалите при статично натоварване.

dev08Изпитвателна машина Schenck Hidropuls за изпитване на материалите при статично и променливо натоварване.

dev02Стенд за изпитване на материалите при повишени температури до 1200 °С.

dev09Стенд за изпитване на материалите на усукване.

dev10Твърдомер.

dev11Чук на Шарпи.

dev12Ултразвуков дефектоскоп.

dev13Якостно-деформационен анализ на детайли и конструкции.

dev1Електронна система за разделно измерване на тегло на вертолети с цел определяне на център на тежест.

dev3Стенд за изследване на напрежения, деформации и сили в заварени съединения.

dev4Преносим тензометричен усилвател – използван за измерване в метални конструкции при строителството на метрото.

dev5Тензометрични усилватели за лабораторни упражнения и научни изследвания.

dev6Експериментално изследване на динамични напрежения в електрокар.