Изпит по ТМ

УКАЗАНИЯ
за провеждане на присъствени изпити по „Техническа механика“,
организирани от секция „Съпротивление на материалите“

 

 1. За редовните изпити не се прави записване. Явяването на поправителни изпити става след задължително предварително записване на адрес http://smat.info/exams/.
 2. На редовните изпити могат да се явяват само студенти, изучавали дисциплина през текущата учебна година. До изпит се допускат само студентите със заверен семестър.
 3. Студенти от минали години се явяват на поправителни изпити.
 4. Всички студенти се явяват на писмен изпит с документ за самоличност – лична карта или шофьорска книжка.
 5. Необходими средства за провеждане на изпита:
  • Бели листове, захванати на три места с телбод (не се допуска ползването на отделни листове);
  • калкулатор (не се допуска ползването на телефон или други мобилни устройства);
  • „Справочник по съпротивление на материалите“;
  • чертожни прибори;
  • химикалки и моливи.
 6. По време на изпита не се разрешава вземане от съседа на калкулатор, справочник или чертожни инструменти.
 7. Изпитът се провежда на обявените дата, зала и час. Дават се 2 ч. и 30 мин. за решаване на тест, който включва 24 въпроса. По-голяма част от въпросите са кратки задачи, друга част са кратки теоретични въпроси, а при останалите въпроси трябва да се посочи вярното или невярното твърдение от дадени отговори. Всеки правилен отговор се оценява с 1, 2 или 3 точки. Максималният резултат от теста е 40 точки. При явяване на редовен изпит се добавят точките от задачите на курсовата работа.
 8. След отваряне на плика с тестовете, изпитът приключва с оценка. Отказване без оценка не се допуска.
 9. По време на изпита не се разрешава излизане и обратно връщане в залата.
 10. Крайната оценка се формира на базата на събраните точки, съгласно следната таблица:
  0-11 т. 12-18 т. 19-24 т. 25-30 т. над 30 т.
  Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Мн. добър 5 Отличен 6
 11. Резултатите от изпита се въвеждат в електронната система на ТУ – София (УИСС) в срок до 1 седмица след края на изпита.
 12. При студенти със заверен семестър, изучавали дисциплината през текущата учебна година, оценката се нанася в групов протокол, генериран от студентска канцелария.
 13. Студентите от минали години се явяват на изпит задължително след получаване на индивидуален изпитен протокол от съответната студентска канцелария. Те са длъжни да попълнят номера на изпитния протокол на първата страница на писмената работа.
 14. В деня на изпита на студентите се обявява дата, зала и час за нанасяне на оценките в студентските книжки и за запознаване с проверените писмени работи.