Съпромат

„Съпротивление на материалите“, известна още като Съпромат, е наука за якостното и деформационно пресмятане на твърдите деформируеми тела. Това е фундаментална инженерна дисциплина, която се изучава във втори курс на всички машинни специалности на Технически университет – София.

До учебната 2021/2022 г. в повечето специалности „Съпротивление на материалите“ се изучава в две части:

  • „Съпротивление на материалите – І част“ – през ІІІ семестър, с хорариум 30 часа лекции и 30 часа семинарни упражнения (по една лекция и едно упражнение седмично). Студентите се оценяват с изпит, на който се решават две задачи и се развиват два теоретични въпроса.
  • „Съпротивление на материалите – ІІ част“ - през ІV семестър, с хорариум 30 часа лекции, 15 часа лабораторни упражнения и 15 часа семинарни упражнения (по една лекция и едно упражнение на седмица; семинарните и лабораторните упражнения се редуват по график). Студентите се оценяват с текуща оценка, която включва два теста по време на лекции и две контролни работи по време на семинарните упражнения.

От учебната 2022/2023 г. дисциплината се изучава като „Съпротивление на материалите“ – цял, с хорариум 45 часа лекции, 15 часа лабораторни упражнения и 15 часа семинарни упражнения (по една лекция и едно упражнение на седмица; семинарните и лабораторните упражнения се редуват по график).

Отделни теми от „Съпротивление на материалите“ влизат в състава на някои по-общи фундаментални инженерни дисциплини. Характерен пример е дисциплината „Техническа механика“, която обхваща избрани теми от класическите курсове по „Механика“, „Съпротивление на материалите“ и „Теория на машините и механизмите“.

В няколко специалности се изучава „Съпротивление на материалите“ – цял на английски език, под името „Strength of materials“. Хорариумът е 22,5 или 45 часа лекции, 15 часа лабораторни упражнения, 15 часа семинарни упражнения и курсова работа. На английското обучение по Съпромат е посветен този раздел.

Информацията в настоящия сайт обхваща всички видове „Съпротивление на материалите“.