Правила за провеждане на изпит

На изпита всеки студент е длъжен да носи:

 • Официален документ за самоличност: лична карта, шофьорска книжка или паспорт;
 • Заверена студентска книжка;
 • Листовка за явяване на изпит (купува се от книжарницата на ул. „проф. Георги Брадистилов” 3), или минимум пет листа, подшити на три места с телбод, със стандартна първа страница (подвързването на листа от студентите затруднява както писането, така и проверяването!);
 • За студенти, изучавали дисциплината през предходна година – индивидуален изпитен протокол.
 • Пособия за писане, калкулатор.

УКАЗАНИЯ
за провеждане на присъствени изпити по СМ1, СМ2, СМ и ТМ2,
организирани от секция „Съпротивление на материалите“

 

 1. За редовните изпити не се прави записване. Явяването на поправителни изпити става след задължително предварително записване на адрес  http://smat.info/exams/.
 2. Всички студенти се явяват на писмен изпит със заверена студентска книжка и лична карта или шофьорска книжка.
 3. Редовните изпити се провеждат на обявените от учебен отдел дата, зала и час.
 4. На изпита се дават 3 астрономическа часа за решаване на 2 задачи и развиване на 2 теоретични въпроса.
 5. Необходими средства за провеждане на изпита:
  • Листовка за изпит по „Съпротивление на материалите“ – купува се от книжарницата на ул. „проф. Георги Брадистилов” 3;
  • калкулатор (не се допуска ползването на телефон или други мобилни устройства);
  • „Справочник по съпротивление на материалите“ или „Таблици по съпротивление на материалите“ – издания след 2010 г.;
  • чертожни прибори;
  • химикалки и моливи.
 6. По време на изпита не се разрешава вземане от съседа на калкулатор, справочник или чертожни инструменти.
 7. След отваряне на плика със задачи, изпитът приключва с оценка. Излизане от залата и отказване без оценка не се допуска.
 8. Всяка задача се оценява по отделно. Двата теоретични въпроса се оценяват с една обща оценка. Всички оценки са по шестобалната система.
 9. Оценката по дисциплината се оформя като средно аритметично от двете оценки на задачите и общата оценка от теоретичните въпроси.
  • Забележка: Ако на поне една от двете задачи оценката не е минимум 3,00, крайната оценка е Слаб 2, независимо от оценката от теоретичните въпроси.
 10. Изпитът е положен успешно при средна оценка по‐голяма или равна на 3,00. Окончателната оценка над 3,00 се закръглява на цяла единица.
 11. Резултатите от изпита се въвеждат в системата УИСС най‐късно в едноседмичен срок след приключване на изпита. В деня на изпита на студентите се указва дата, зала и час за нанасяне на оценките в студентските книжки и за запознаване с проверените писмени работи.