Правила за провеждане на изпит

На изпита всеки студент е длъжен да носи:

 • Официален документ за самоличност: лична карта, шофьорска книжка или паспорт;
 • Заверена студентска книжка;
 • Листовка за явяване на изпит (купува се от книжарницата на ТУ-София), или минимум пет листа, подшити на три места с телбод, със стандартна първа страница (подвързва-нето на листа от студентите затруднява както писането, така и проверяването!);
 • За студенти, изучавали дисциплината през предходна година – индивидуален изпитен протокол.
 • Пособия за писане, калкулатор.

Правила и технология за провеждане на изпита:

 • Изпитите по „Съпротивление на материалите” са само писмени, без допълнително устно препитване.
 • Изпитите се провеждат само по време на предварително обявени изпитни дати.
 • Изпитите се провеждат задължително от преподавателя, който е водил лекциите по съответната дисциплина.
 • Изпитите се провеждат в учебни зали или лаборатории, в присъствието на най-малко двама студента или на втори преподавател.
 • В рамките на една изпитна сесия студентът има право на едно явяване. Всяко явяване задължително завършва с оценка.
 • До изпит се допускат само студените със заверен семестър, което се удостоверява със студентската книжка.
 • Самоличността на студентите се удостоверява чрез документ за самоличност – лична карта или шофьорска книжка. Студент без документ за самоличност не се допуска до изпит.
 • Организацията по провеждане на изпита се съобщава от квесторите в неговото начало. Началният и крайният час се обявяват след раздаване на задачите и се записват на дъската. Съобщават се дата, място и час за обявяване на резултатите от изпита.
 • Багажът и връхните дрехи на студентите се оставят на посочените от квесторите места в залата извън банките. Мобилните средства за комуникация и другите електронни устройства, носени от студентите, се изключват и се прибират в багажа на студентите преди началото на изпита.
 • Употребата на мобилни средства за комуникация, както и на всякакви други електронни устройства, с изключение на обикновени и научни калкулатори е забранена. Не се допуска употребата на функция „калкулатор” на мобилни телефони и други мултифункционални устройства.
 • Пише се върху бели листове подшити в свитък, със стандартна първа страница. Препоръчва се от книжарницата на ТУ-София преди изпита да се закупи специална листовка за явяване на изпит. Подшиването на листи от студентите с телбод затруднява както писането, така и проверяването.
 • Не се допуска откъсване на листа от свитъка.
 • Когато листовете в свитъка се окажат недостатъчни, студентът предоставя на квестора в залата необходимия му брой допълнителни бели листове. Квесторът проверява и подписва всеки лист. Веднага след това допълнителните листове се прикрепят към свитъка с помощта на телбод.
 • Не се допуска изнасяне на ръкописа от студентите извън залата.
 • По време на изпита студентите са длъжни: да пазят тишина, да спазват стриктно инструкциите на квесторите, да не правят опити за преписване.
 • Резултатът от изпита е оценка по шестобалната система, която включва следните оценки:
  Отличен (6); Много добър (5), Добър (4), Среден (3) и Слаб (2).
 • Резултатите от изпита се въвеждат в системата УИСС най-късно в едноседмичен срок след приключване на изпита.
 • По време на изпита се обявява дата и час за нанасяне на оценките в студентските книжки, и за разглеждане на проверените работи.
 • Студентите имат право да разгледат проверените си работи. Това става само на датата и в часа, обявени в предходната точка.
 • Писмените работи се съхраняват в катедрата от преподавателя, оформил крайната оценка. Срокът на съхранение е минимум 2 години.