Домашна работа по „Съпротивление на материалите“

Задачи за домашна работа

Тема Условие
(PDF)
Примерно
решение
1 Геометрични характеристики на равнинни фигури
с ос на симетрия
2 Вътрешни усилия в прави греди
3 Вътрешни усилия в равнинни рамки
4 Якостно пресмятане при общо огъване
5 Якостно пресмятане при едновременно огъване и срязване
6 Якостно пресмятане при едновременно огъване и усукване

Регламент

  1. Задачите за домашна работа не са задължителни. Студентите сами решават дали и кои задачи да решават. Успешната работа по задачите за домашно обаче се награждава с точки, с което се повишава оценката от текущия контрол.
  2. Задачите стават достъпни за сваляне през седмицата, в която се изучава съответната тема на семинарно упражнение.
  3. Ако задачата бъде предадена вярно решена през седмицата, следаща семинарното упражнение по съответната тема и решението бъде успешно защитено пред асистента, на студента се дават 3 точки.
  4. Ако задачата бъде предадена вярно решена две седмици след семинарното упражнение по съответната тема и решението бъде успешно защитено пред асистента, на студента се дават 2 точки.
  5. Ако задачата бъде предадена вярно решена след повече от две седмици след семинарното упражнение по съответната тема, на студента не се дават точки.
  6. Ако студентът не отговаря убедително на въпроси при предаването на задачата или асистентът има забележки по оформлението на решението, броят на точките се намалява.
  7. Студентът съхранява оценените с точки задачи за домашна работа през целия семестър. В края на семестъра, при получаване на заверка за семинарни упражнения, студентът предава оценените с точки задачи за домашна работа на асистента, подвързани в папка.