Графици по групи

От списъка по-долу изберете вашата група, за да изтеглите графика за вашето обучение по „Съпротивление на материалите“ в pdf-формат.

Факултет Групи
ЕМФ: 13 гр. (ТЕЯЕ) 14 гр. (ТХТС) 15 гр. (ВЕТФТ) 16 гр. (ДТОТ)
МТФ: 17 гр. (ДИТ) 19 гр. (КПТМ) 20 гр. (КПТМ)
МФ: 21 гр. (Маш.) 24 гр. (ИЛ)  
ТФ: 64 гр. (АТТ) 65 гр. (АТТ) 66 гр. (АТТ)
61 гр. (ТрТТ) 62 гр. (ТрТТ)
67 гр. (ТУТ)