Текуща оценка по „Съпротивление на материалите – ІІ част“

 1. По време на семестъра се провежда контрол, който завършва с текуща оценка и включва:
  * тестове – 2 бр. (по време на лекции);
  * контролни работи – 2 бр. (по време на семинарни упражнения).
 2. Всеки тест съдържа по 10 въпроса, от които:
  * 5 въпроса – дефиниции или понятия за аналитични зависимости с наименования и мерни единици на участващите величини;
  * 5 въпроса – кратки задачи.
 3. Оценката на всеки въпрос от теста е до 2 точки (общо до 20 точки на тест) .
 4. Продължителността на теса е 1 учебен час. Лекторът предупреждава студентите за датата на теста и темите, включени в него.
 5. На всяко контролно се решават 1 или 2 задачи с обща оценка до 20 точки.
 6. Не се допуска студент да се яви на контролна работа или тест в друг ден, с друга група. По изключение, с изрично разрешение на преподавателя, се допуска студентът да се яви на контролна работа или тест с друга група, но в същия ден. Студенти, отсъствали през деня, в който се провежда тест или контролна работа, губят правото да се явят на тях.
 7. Максималният брой точки от текущия контрол е 80:
  (2 теста х 20 точки + 2 контролни х 20 точки = 80 точки).
 8. През последната седмица се оформя окончателна оценка, както следва:
Резултат:
(% от максимума)
Под 36% 36% – 52% 53% – 68% 69% – 84% Над 85%
Резултат:
(брой точки)
0-28 т. 29-41 т. 42-54 т. 55-67 т. 68-80 т.
Оценка: Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Мн. добър 5 Отличен 6

Студентите с оценка Слаб 2 се явяват през поправителните сесии на писмен изпит по „Съпротивление на материалите - ІІ част“, върху материала от семестъра.