Текущ контрол по “Съпротивление на материалите – І част”

  1. По време на семестъра се провежда текущ контрол, който завършва с оценка и включва; тестове - 3 бр., контролни работи - 2 бр., домашна работа - 6 задачи.
  2. Всеки тест съдържа по 3 въпроса: първият въпрос включва дефиниция или понятие за аналитична зависимост, с описание на наименованието и мерната единица на участващите величини; вторият въпрос е кратка задача; при третия е необходимо да се посочат верните от пет дадени отговора. Оценката на всеки въпрос от теста е до 5 точки (общо до 15 точки на тест).
  3. На всяко контролно се решават 1 или 2 задачи с обща оценка до 30 точки.
  4. Всяка задача от домашната работа се оценява с до 3 точки, ако е предададена до една седмица след съответното семинарно упражнение и с до 2 точки, ако е предадена до две седмици след съответното семинарно упражнение. Точки се присъждат за защита на вярно решена задача пред асистента, но само ако задачата е предадена в указания срок. Домашната работа не е задължителна.
  5. Общата максимална оценка от текущия контрол е 123 точки. През последната седмица се оформя оценката от текущия контрол, в зависимост от получения брой точки, както следва:
Бр. точки:  0- 31 32-36 37-41 42-46 47-51 52-56 57-62 63-68 69-74 75-80 81-87 88-94 95-123
Оценка:  2,00 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 6,00

Текущата оценка формира 30% от крайната оценка, която се дава на студента след явяването му на писмен изпит, при условие че:

  • е различна от 2,00;
  • е получена през учебната година, в която се провежда изпита.

В останалите случаи текущата оценка е без значение при явяване на изпит по „Съпротивление на материалите – І част“.