Магистърско обучение

TU-logoТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Факултет по транспорта и
катедра „Механика”


ОБЯВЯВАТ

  прием по магистърска програма

„Компютърно моделиране на транспортната техника”

към специалността „Транспортна техника и технологии”

за завършили бакалавърска степен по специалност
„Транспортна техника и технологии”.

 Обучението е редовно, с продължителност 3 семестъра.

Провелите обучение по магистърска програма „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА“ получават ди­плома за магистър по „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛО­ГИИ”. Освен специалните дисциплини, се изучават съвременни CAD/CAM/CAE приложни софтуерни пакети. С тях се извършват проекти­ране и инженерни анализи на детайли, възли и транспортни средства; оценяват се якостно-деформационните им свойства под действието на статични и динамични натоварвания; изследват се шума и вибрациите за оценка на комфорта на транспортни средства; симулира се сблъсък на транспортни средства; изучават се пакети за управление на жизнения цикъл при проектиране, производство и експлоатация на транспортни средства и се придобиват практически умения за работа в колектив в мрежова среда. Добиват се практически умения за работа със съответните програмни продукти. Дипломните работи се разработват с помощта на съвременни специализирани програмни продукти под ръководството на добре познаващи ги преподаватели с голям практически опит.

Необходими документи:

  1. молба;
  2. диплома за завършено висше образование (или академична справка, ако дипломата не е готова);
  3. квитанция за платена такса за кандидатстване.

 

Документи се подават в канцеларията на Факултет по транспорта:
бл.9, ет. 3, стая 9308, тел. 965-26-02.

 

Срокове:

Подаване на документи: септември 2019 г.
Класиране: октомври 2019 г.
Записване: октомври 2019 г.

Студентите, завършили магистърската програма, получават диплома за
“Магистър по Транспортна техника и технологии“.

 

 За повече информация: тел. 02 965 3111.