Текущ контрол по „Техническа механика“ – ІІ част

  1. По време на семестъра се провежда текущ контрол, който завършва с оценка и включва:
    • курсова работа – 6 броя задачи;
    • тестове на лекции  - 2 броя.
  2. Всеки тест е с продължителност 1 учебен час и съдържа по 10 въпроса. Пет от въпросите са теоретични - включват дефиниция или понятие за аналитична зависимост, с описание на наименованието и мерната единица на участващите величини; пет от въпросите са  кратки задачи.
  3. Оценката на всеки въпрос от теста е до 2 точки (общо до 20 точки на тест).
  4. Всяка задача от курсовата работа се оценява с:
    • до 5 точки - ако е предададена до една седмица след задаване;
    • до 3 точки - ако е предадена до две седмици след задаване;
    • до 1 точка – ако е предадена до три седмици след задаване;
    • без точки – ако предадена повече от три седмици след задаване.
  5. Точки се присъждат за защита на вярно решена задача пред асистента, но само ако задачата е предадена в указания срок.
  6. Общата максимална оценка от текущия контрол е 70 точки. През последната седмица се оформя оценката от текущия контрол, в зависимост от получения брой точки, както следва:
Бр.точки: 0- 22 23-26 27-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50 51-54 55-58 59-62 63-66 67-70
Оценка: 2,00 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 6,00

Текущата оценка формира 30% от крайната оценка, която се дава на студента след явяването му на писмен изпит, при условие че:

   • е различна от 2,00;
   • е получена през учебната година, в която се провежда изпита.

В останалите случаи текущата оценка е без значение при явяване на изпит по „Техническа механика“ - ІІ част.